MISIR Şehirleri

AL FAYYUM
AL GHARDAGAH
AL MAHALLAH AL KUBRA
AL MANSURAH
AL MINYA
ASWAN
ASYUT
AZ ZAQAZIO
BANHA
BENI SUEF
DAMANHUR
DIMYAT
ISKENDERIYE
ISMAILIA
KAFR AD DAWWAR
KAFR ASH SHAYKH
KAHIRE
LUXOR
PORT SAID
QINA
SUEZ
SUHAJ
TANTA